Տավուշի մարզ

Մարզկենտրոնը՝ Իջևան քաղաք: Տարածքը 2 704 քառ. կմ է: Բնակչությունը` 124.5 հազար (2017-ի հունվարի 1-ի դրությամբշ Տավուշի մարզը կազմավորվել է 1995 թվականի ապրիլին: Անվանումն ստացել է Տավուշ բերդի անունից: Տավուշի մարզը իր մեջ ներառում է Մեծ Հայքի 3 աշխարհների գավառներ ու գավառամասեր։ Մարզի տարածքի հյուսիսային մասը (Նոյեմբերյանի տարածաշրջան) հիմնականում համապատասխանում է Գուգարքի Կողբափոր, կենտրոնական և արևմտյան մասերը՝…

Ինքնաստուգում

Միավորների քանակը 20։ Նշովի տարբերակները 0,5 միավոր, իսկ գրավոր պատասխանները 2 միավոր։ Ներկայացնել աշխարհագրության ուսումնասիրության առարկան, նպատակը և հիմնական խնդիրները։ Աշխարհագրույուն առարկան ուսումնասիրում է աշխարհագրական տաղանթը,գյուղատնտեսությունը,արթունաբերությունը,պետկակար հանածոները,երկրի աշխարհագրական դիրքը: Ի՞նչ է աշխարհագրական թաղանթը: Ի՞նչ ոլորտներից է այն բաղկացած:(Համառոտ նկարագրել յուրաքանչյուր ոլորտները)։ Մթնոլորտ,ջրոլորտ,քարոլորտ,կենսոլորտ,մարդոլորդ Աշխարհագրական թաղանթի համեմատաբար ոչ մեծ տարածք զբաղեցնող տեղամասերը` բնատարածքային համալիրները, դրանց առաջացումը, կառուցվածքը…

Ի՞նչ է ուսումնասիրում աշխարհագրությունը

Ընդհանուր աշխարհագրություն Հարցեր և առաջադրանքներ 1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում աշխարհագրությունը Աշխարհագրությունը ուսումնասիրում է երկրագնդի աշխարհագրական թաղանթը, նրա ոլորտները, դրանց կառուցվածքը, մայրցամաքները, տարածաշրջաններն ու երկրները: 2. Ներկայացնել աշխարհագրության ուսումնասիրության առարկան, նպատակը և հիմնական խնդիրները Աշխարհագրության խնդիրներն են.1. ուսումնասիրել բնության բաղադրիչները և դրանց փոխազդեցության արդյունքում ձևավորված բնական աշխարհամակարգերը ( գեոհամակարգերը ): Օրինակ` լիճ, ճահիճ, բնական զոնա, կլիմայական…